Správa kurzů

Na seznam témat a kapitol (obsah)Nadřízená kapitola

Výpis nabízených kurzů U3V je možné filtrovat podle několika kritérií: název (i neúplný), instituce a střediska, které studijní program vyučuje, akademický rok, garant, koeficient typu výuky K1kategorie kurzu. Dále je možné omezit výpis jen na kurzy, které nejsou zařazeny k žádnému studijního programu nebo kurzy, které se nezapočítávají do absolutoria.

Po odeslání vyhledávacího formuláře se zobrazí seznam všech kurzů, které vyhovují zadaným podmínkám. Seznam těchto kurzů je možné exportovat v podobě XLS souboru. U každého kurzu lze kliknutím na název získat detailní informace. Tyto informace jsou rozděleny do dvou částí (záložek). První záložka obsahuje detail kurzu (všechny informace, které jsou u kurzu uvedené), druhá záložka obsahuje přehled všech studijních skupin vybraného kurzu (datum konání studijní skupiny), včetně informace o kapacitě studijní skupiny a její skutečném obsazení (počet zapsaných účastníků). Dále lze pro daný kurz získat seznam všech účastníků kurzu ve formátu XLS (tedy seznam všech účastníků na všech bězích daného kurzu).

Kliknutím na studijní skupinu lze získat seznam všech účastníků, kteří jsou na vybrané skupině zapsaní, u skupiny se také provádí zápis účastníků, jejich hodnocení a jsou k dispozici některé hromadné výstupy (podrobnosti viz kapitola Studijní skupiny kurzu).

Nový kurz / Úprava kurzu

Formulář na vytvoření nového kurzu lze vyvolat dvěma způsoby. Jednak přes detail studijního programu, záložku Kurzy kliknutím na odkaz Nový kurz — nový kurz bude automaticky zařazený k vybranému studijního programu.

Druhá možnost je přímo odkaz v přehledu kurzů. V takovém případě je výběr studijního programu, do kterého bude kurz zařazen, součástí formuláře pro nový kurz. Zobrazeny jsou potom všechny studijní programy vyučované na středisku právě přihlášeného uživatele (referenta).

Povinné položky pro kurz jsou Název, Jméno garanta, Garantující útvar .

Poznámka

Při vytváření nového kurzu vytvořen i první studijní skupiny. Ten lze poté upravit i odstranit jako ostatní studijní skupiny kurzu.

Důležité položky formuláře

  • Název: povinná položka, maximálně 255 znaků.

  • Kredity: momentálně pouze informativní položka, v budoucnu bude zahrnuta do statistických přehledů.

  • Počet hodin aktivní výuky: délka celého kurzu ve vyučovacích hodinách.

  • Koeficient typu výuky K1: viz Koeficient typu výuky K1 kurzu.

  • Jméno garanta, garantující útvar: viz Garant, útvar garanta.

  • Poplatek: zatím pouze informativní položka, pro interní potřeby referentů (nepoužívá se ve statistikách).

Kopie kurzu

Kurz jako jednotka výuky je platný po dobu jednoho akademického roku, respektive jednoho jeho semestru. Kurzy jako takové se tedy neopakují a pokud se daný kurz učí i v dalším akademickém roce, je nutné jej znova vytvořit jako nový kurz. Z tohoto důvodu existuje i možnost kopírování kurzu. Kopie kurzu je dostupná ze seznamu kurzů pod ikonkou . Zobrazí se formulář pro vytvoření nového kurzu, ale veškeré údaje budou předvyplněné údaji kurzu, který se kopíruje. Pro položky formuláře platí stejná pravidla jako při vytváření úplně nového kurzu. Podobně jako se u nového kurzu zadává zároveň i první studijní skupina, je nutné ji zadat i v případě kopírování.

Kopie kurzu nemusí být vždy na odlišný akademický rok. Kurz lze zkopírovat i na jiný semestr. Když se připravují kurzy na nový akademický rok, lze vytvořit jeden kurz na zimní semestr a funkci kopírování použít pro vytvoření letního semestru. V takovém případě následně můžete použít i funkci Kopie zápisů.

Hromadná kopie kurzů

Jedná se o alternativní možnost pro kopírování většího množství kurzů. V tomto případě se kopírují kurzy i jejich studijní skupiny.

Studijní skupiny kurzu

Aby bylo možné na kurzy zapisovat účastníky a těm následně zadávat hodnocení, je nutné pro kurz vytvořit alespoň jednu studijní skupinu. Kurz může mít libovolný počet těchto skupin, další skupiny lze přidat kliknutím na odkaz Nová studijní skupina. U nové studijní skupiny je nutné vyplnit datum realizace (od-do) a maximální kapacitu. Kapacitou se rozumí maximální počet účastníků, které je možné na skupinu zapsat (zpravidla daný např. kapacitou místnosti ve které se vyučuje).

Po vybrání studijní skupiny jsou zobrazeni všichni účastníci, kteří jsou na dané skupině zapsaní. Součástí výpisu jsou i data zápisu kurzu a v případě, že bylo zadáno hodnocení, tak i data splnění kurzu (absolvování). Dále lze provádět hromadný zápis a hodnocení účastníků, případně si nechat vygenerovat Prezenční listinu nebo Zápočtový katalog (viz exporty). Každému zapsanému účastníkovi lze zadat / upravit hodnocení i jednotlivě, případně zrušit zápis účastníka na danou studijní skupinu.

Hromadný zápis účastníků na studijní skupinu

Při hromadném zápisu účastníků je zobrazen formulář pro vyhledávání stejný jako Seznam účastníků. Libovolný počet zobrazených osob je pak možné kliknutím označit, na konci stránky vyplnit datum zápisu a účastníky hromadně zapsat na vybranou studijní skupinu. Datum zápisu je povinná položka, předvyplněná na aktuální datum.

Hromadné hodnocení

Při hromadném zadání hodnocení je zobrazen seznam všech zapsaných účastníků. Účastníky, kterým se má zadat hodnocení, lze kliknutím označit a případně dopsat i hodnocení. Slovní hodnocení není povinné, povinná položka je pouze Datum absolvování (zadání hodnocení). Pro systém tedy platí, že účastníci splnili kurz pokud je zadáno datum absolvování. Položku slovní hodnocení tedy není nutné vyplňovat.

Kopie zápisů

Kopie zápisů, nebo přesněji Kopie účastníků zapsaných na vybrané studijní skupině k jiné skupině (skupinám) lze použít v případě, že účastníci, kteří jsou zapsaní na vybrané studijní skupině mají být zároveň zapsaní i na jiné skupině. Potom je možné buď tyto účastníky ručně zapsat (viz Hromadný zápis účastníků na studijní skupinu), nebo použít funkci kope zápisů.

Vyberete si studijní skupinu, na kterém jsou zapsáni všichni účastníci (vyberete ODKUD se bude kopírovat). Kliknutím na odkaz Kopie zápisů se zobrazí formulář pro vyhledávání kurzů, podobný, jaký je u seznamu kurzu nebo zápisu účastníka na kurz. Z výsledků vyhledávání jsou vyfiltrovány studijní skupiny, na kterých už je někdo zapsaný (tyto studijní skupiny zobrazíte kliknutím na Zobrazit i studijní skupiny kurzů, na kterých je už někdo zapsaný). V seznamu zobrazených studijních skupin kurzů označíte skupiny, na které se mají kopírovat účastnící (určíte KAM se bude kopírovat). Stejně jako u klasického zapisování se vyplní Datum zápisu Pokud již některý z účastníků je zapsaný na některé z cílových studijních skupin, tento konkrétní zápis zůstane nezměněn. Zkopírováno bude celkem 129 zápisů.