Slovník

Vysvětlení nejpoužívanějších pojmů

V této sekci naleznete vysvětlení nejčastěji používaných pojmů, které se v evidenci výkonů U3V vyskytují.

Studijní program

Nejmenší jednotka, kterou může účastník absolvovat a o jejíž absolvování dostává osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů. Studijní program je jedinečný v rámci každého střediska a dále se dělí na kurzy, kterých může mít libovolné množství. Délka studijního programu se zadává v semestrech; více o vytváření a úpravě studijních programů v kapitole Nový studijní program / Úprava studijního programu.

Pro rozšířený režim dále platí, že vazba Účastníka a studijního programu (zápis na studijní program) se vytváří až v okamžiku, kdy mají absolvovat, tedy mají splněny kurzy podle požadavků na absolvování (podrobné). S studijní programy úzce souvisí Absolutorium studijního programu a pravidla pro absolvování.

Další používané názvy: Cyklus, kurz

Kurz

Jedno semestrové bloky výuky, na které se člení studijní programy. Každý kurz má jednu nebo více studijních skupin (kapitola Studijní skupina). Více o úpravě a zakládání kurzů viz kapitola Nový kurz / Úprava kurzu.

Studijní skupina

Konkrétní určení času a místa, kdy se daný kurz učí. Studijní skupiny lze přirovnat k paralelkám. Při zakládání kurzu je zároveň vytvořena i první studijní skupina. Každý kurz může mít více skupin, na kterých jsou zapsány různé skupiny účastníků.

Studijní skupina je daná daty realizace (od - do).

Pro rozšířený režim dále platí, že při zapisování účastníků na kurz je ve skutečnosti třeba je zapisovat na studijní skupinu kurzu.

Instituce

Nejvyšší organizační jednotka. Instituce v evidenci zpravidla stojí na úrovni univerzity; dále se dělí na jedno nebo více středisek. Na úrovni instituce se generují některé statistické výstupy, osoba zodpovědná za agendu U3V na celé instituci má v systému roli Manažer U3V na instituci (Manazer).

Středisko

Středisko (pobočka) má na starosti jednotlivé studijní studijní programy, jejich kurzy a v případě rozšířeného režimu i konkrétní studenty (účastníky), kteří je studují. Na úrovni střediska pracují uživatelé s rolí Referent studijních programů a kurzů (Referent). Tak jako instituce zpravidla odpovídá univerzitě, je středisko zhruba na úrovni fakulty nebo katedry.

I v případě že U3V na dané instituci není příliš rozsáhlé, je nutné vytvoření alespoň jedné pobočky.

Skupina studijních programů

Každý studijní program může nepovinně být zařazený do jedné skupiny podle svého zaměření. Všechny skupiny studijních programů můžete stáhnout ve formátu .xls (MS Excel).

Kategorie kurzu

Kategorie kurzu podle svého zaměření, nepovinné. Obdoba skupin studijních programů. Kategorie kurzů jsou použity ve statistickém přehledu Počty kurzů a účastníků podle kategorie kurzů. Všechny hodnoty číselníku můžete stáhnout ve formátu .xls (MS Excel).

Garant, útvar garanta

Osoba zodpovědná za výuku, zpravidla přímo vyučující. Útvar je pracoviště / organizace / firma kde působí garant — např. katedra, na které garant vyučuje nebo firma ve které pracuje.

Koeficient typu výuky K1 kurzu

Od koeficientu typu výuky se přímo něho odvíjí náročnost kurzu na různé zdroje (např. vybavení učebny počítači, požadavek na výuku v laboratoři). Podle typu výuky se přepočítávají koeficientované statistiky (viz následující tabulka). Všechny hodnoty číselníku můžete stáhnout ve formátu .xls (MS Excel).

Název koeficientuKoeficient
Teoretická přednáška0,8
Praktická výuka1,0
Laboratorní cvičení1,2

Tabulka 1. Aktuálně používané typy výuky a hodnoty koeficientů

Pojmy používané v rozšířeném režimu

Absolutorium studijního programu

Splnění studijního programu účastníkem podle zadaných podmínek (viz níže). Účastníkovi je v rámci absolutoria vydáno Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání mimo rámec studijních programů. Kurzy, které byly k absolutoriu daného studijního programu použity již nelze použít k absolutoriu jiného studijního programu.

Podmínky pro absolvování studijního programu

Podmínky, které musí splnit účastník, aby mohl absolvovat studijní program (mohlo mu být vystaveno osvědčení). Podmínky se zpravidla týkají počtu kurzů, které musí účastník splnit v určitém časovém intervalu.

Příklad — podmínky používané na ZČU

4 povinné kurzy (tedy 4 kurzy z absolvovaného studijního programu) a 2 nepovinné kurzy během posledních tří let studia (do kterých se nepočítají přerušení studií).

Účastník

Student studijního studijního programu U3V.

Přerušení

Přerušení studia, které se nezapočítává do lhůty pro splnění podmínek pro absolutorium studijního programu.